ALGEMENE VOORWAARDEN | Fragile ~ Maternity fashion

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

De e-commerce site www.fragile.be is een online verkoop site voor kleding en accessoires van het merk “Fragile” (het “Product”) die toebehoren aan de BVBA FROM FOETUS TO HERO waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Kammenstraat 82, 2000 Antwerpen, België en met Ondernemingsnummer: BE 0891.629.641, telefoon 03/202.50.70 (hierna “From foetus to hero” genoemd).

De internetgebruiker die een Product van Fragile wenst te kopen wordt in deze Algemene Voorwaarden als “de Klant” aangeduid.

Elke bestelling van een Product dat wordt aangeboden op de site veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van deze Algemene Voorwaarden als uiteengezet onder artikel 2.

De validatie van de bestelbon wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen Partijen, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en die tot bewijs strekt van de integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling.

De verkoopovereenkomst kan gesloten worden in het Nederlands.

 

Artikel 1 - Toepassingsgebied

De onderliggende Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die ontstaan uit de online-verkoop van de Producten aangeboden op de site toebehorende aan het bedrijf FROM FOETUS TO HERO BVBA, België. Hoewel de webshop zich richt op België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg, worden alle diensten door From foetus to hero geleverd vanuit België en wordt de overeenkomst tussen Partijen geacht te zijn uitgevoerd in België, met verzending naar vermelde landen. (zie artikel 7)

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van Producten uitgevoerd via de site en hebben voorrang op alle andere voorwaarden uitgaande van From foetus to hero of de Klant. Afwijkingen hiervan dienen door From foetus to hero voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn toegestaan.

 

Artikel 2 - Rechtsbekwaamheid en Aanvaarding

De persoon die een Product van From foetus to hero wenst te kopen dient handelingsbekwaam te zijn. Indien een persoon handelingsonbekwaam is

verklaard kan hij geen Producten kopen op de Site van Fragile en bijgevolg de hoedanigheid van Klant verkrijgen. Deze zal zijn aankopen moeten doen via zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De Klant aanvaardt deze Algemene Verkoopsvoorwaarden expliciet door het aanklikken van een vinkje of kruis naast de zin “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden".

De Klant heeft de mogelijkheid gehad deze Algemene Voorwaarden op te slaan en af te drukken.

 

Artikel 3 - De Producten

De Producten die From foetus to hero aanbiedt zijn deze zoals ze weergegeven worden op de site op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling uitvoert en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze Producten.

From foetus to hero engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren.

Desondanks, kan From foetus to hero niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Product, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere Producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail of schriftelijk door From foetus to hero op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.

In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn Producten, zal From foetus to hero onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan via e-mail op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt, hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. In het geval de aankoop gedaan werd met een creditcard, zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende maandelijkse uittreksel van de creditcard. Als de Klant vindt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, is het aan te raden dat de Klant contact opneemt met zijn/haar bank.

In elk geval zal From foetus to hero de terugbetaling uitvoeren binnen 30 dagen.

Alle Producten die op de site te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto’s die op de website getoond worden geen enkele contractuele

waarde. From foetus to hero wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de Producten of in de foto’s zouden kunnen optreden, o.a. in geval van lichte afwijking in de kleuren of maten.

 

Artikel 4 – Prijzen en Factuur

De prijzen zijn deze zoals deze worden weergegeven op de site op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant. De prijzen die toepasselijk zijn voor de Klant zijn deze vermeld op de Site die zich richt op het land van waaruit de Klant zijn bestelling plaatst. De Klant dient zijn bestelling te plaatsen vanuit het land waar hij zijn gebruikelijke woonplaats heeft. Het is niet mogelijk om een bestelling in het ene land te plaatsen en te laten leveren in een ander land.

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, worden uitgedrukt in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt.

De prijzen van de Producten en diensten bevatten niet de transportkosten. Deze kosten worden apart aangerekend en de Klant zal deze bovenop de aankoopprijs betalen. Ingeval aan de Klant een korting toegestaan werd, zal deze apart van de prijs afgetrokken worden.

From foetus to hero behoudt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen en de transportkosten te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte Producten en kosten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de e-mail die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop, voor zover de Producten beschikbaar zijn.

De Producten blijven de eigendom van From foetus to hero tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant, dit is tot volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten.

 

Artikel 5 - De Betalingsmethodes

De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden, met Visa, MasterCard, American Express, Carte Bleue, Maestro, Bancontact/Mister Cash. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan From foetus to hero. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd.

De Klant garandeert dat hij gewettigd is om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de bancontactkaart om alle kosten die voortvloeien uit de transactie te dekken. Zo niet kan From foetus to hero de bestelling weigeren.

Voor de afhandeling van de online betaling werkt From foetus to hero samen met Ogone. Ogone is marktleider in Europa op het gebied van beveiligde online betalingen. Het beveiligingssysteem dat door Ogone gebruikt wordt is één van de meest betrouwbare en beveiligde ter wereld. From foetus to hero heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij From foetus to hero.

From foetus to hero houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. From foetus to hero kan eveneens een bestelling weigeren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling van de Klant.

 

Artikel 6 - Bestelling van de Producten

Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeengekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van From foetus to hero, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de Partijen.

Om een bestelling te plaatsen gaat de Klant naar de rubriek van zijn keuze, kiest hij de kleur en maat die hij wenst te ontvangen, vervolgens klikt hij op "Plaats in winkelmandje”. Op die manier komt het gekozen artikel in het "Winkelmandje" terecht. De Klant kan zijn bestelling corrigeren zolang deze zich in het "Winkelmandje" bevindt. Indien de Klant zijn order wil bevestigen dient hij zijn leverings- en betaalmethode te kiezen. Gedurende het hele afrekenproces wordt duidelijk aangegeven wat het totaalbedrag is dat betaald dient te worden. Door het uitvoeren van het betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd.

De Klant ontvangt via een eerste e-mail in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling. Vervolgens ontvangt de Klant een tweede e-mail op het ogenblik dat zijn bestelling verstuurd wordt.

Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan de Klant op het ogenblik van de bevestiging van zijn bestelling.

 

Artikel 7 - Leveringen

Bij de bevestiging van de bestelling, kan de Klant kiezen voor een levering aan een bepaald adres (woonplaats, arbeidsplaats of andere).

From foetus to hero zal zich naar best vermogen inspannen opdat de bestelling naar dat adres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de bestelling. De bezorger zal zich op dat adres aanbieden tijdens werkdagen tussen 8u en 18u en zal het of de pakje(s) overhandigen aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op dat adres. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus met het adres van het dichtstbijzijnde postkantoor waar de klant zijn bestelling kan ophalen.

Indien de Klant zijn bestelling niet afhaalt binnen het door Bpost vooropgestelde afhaaltermijn,zal de bestelling automatisch worden teruggezonden naar From foetus to hero die vervolgens contact zal nemen met de Klant teneinde de levering van de bestelling te regelen. In dat geval kunnen bijkomende leveringskosten van de Klant worden geëist.

De bestelde Producten worden geleverd op het leveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden.

De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België, Nederland, Luxemburg en binnen de EU.

From foetus to hero houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de Producten. Elke levering wordt aangekondigd via e-mail. De levering is vergezeld van een leverbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld.

In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal From foetus to hero volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het Product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen. De overdracht van het risico van verlies en/of schade aan de Klant geschiedt bij de levering.

 

Artikel 8 - Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

Tenzij expliciet anders is vermeld op de site, heeft de Klant het recht om, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen, From foetus to hero op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven.

Als een Klant From foetus to hero op de hoogte wil stellen dat hij zijn aankoopovereenkomst wenst te herroepen moet hij dit doen binnen voorgemelde termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen.

De Klant kan voor de betreffende bestelling een ‘Retourzending’ aanvragen via de online klantendienst.

Het herroepingsrecht voor geleverde Producten is slechts geldig voor zover het Product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 kalenderdagen nadat de Klant From foetus to hero op de hoogte gebracht heeft dat hij zijn aankoop wenst te herroepen. From foetus to hero is hiervan op de hoogte van zodra de Klant contact heeft opgenomen met de online klantendienst. Het herroepen Product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de originele verkoop factuur (waarvan de Klant een kopie behoudt) en van een volledig ingevuld retourdocument. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden. Zodra de 14 kalenderdagen verstreken zijn, is From foetus to hero niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. Er kunnen geen retours aanvaard worden via de fysieke winkels van Fragile. De retour moet verstuurd worden naar het volgend adres, dat ook duidelijk vermeld staat op het retourdocument:

Fragile Antwerp Webshop - Kammenstraat 82-84 - 2000 Antwerpen - België

De risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de Klant.

De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na tijdig ontvangst van de retour door From foetus to hero. Op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag.

Deze terugbetaling zal op de volgende wijze plaatsvinden:

Indien de Klant zijn bestelling betaald heeft door middel van kredietkaart, zal na het nakijken van de teruggezonden artikelen, een credit worden uitgevoerd op de kredietkaart die de Klant gebruikt heeft om de aankoopprijs te betalen van de teruggezonden artikelen, mits aftrek van de verschuldigde bedragen of de aankoopbonnen of kortingen gebruikt om de bestelling te betalen. De terugbetaling aan de Klant zal gebeuren volgens de overeengekomen modaliteiten met de bank die de kaart uitgeeft. Indien de Klant zijn bestelling heeft betaald met een andere vorm van betaling, zal de terugbetaling worden uitgevoerd via overschrijving op het bankrekeningnummer dat hij heeft vermeld op de retourbon. Voor een retour van een bestelling onder €150 zal de verzendingskost van €7 afgetrokken worden van het terug te betalen gedrag.

 

Artikel 9 - Wettelijke garantie

From foetus to hero garandeert dat de te koop aangeboden Producten geen zichtbare of onzichtbare gebreken vertonen die een normaal gebruik van het Product onmogelijk of gevaarlijk maken.

De Klant heeft op basis van zijn nationale wetgeving wettelijke rechten die deze garantie onverlet laat.

De Klant beschikt over een waarborg voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het Product en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voorgenoemde levering. De termijn van twee jaar wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen From foetus to hero en de Klant met het oog op een minnelijke schikking.

Ingeval de Klant beroep wenst te doen op deze waarborg dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de Klantendienst. De Klant dient in ieder geval From foetus to hero schriftelijk via de Klantendienst op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van maximum 7 dagen vanaf de dag waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld.

Contact opnemen moet gebeuren via de online klantendienst dat terug te vinden is onder de sectie ‘klantendienst’ en de instructies op het scherm te volgen. Het bericht wordt dan automatisch naar de Klantendienst gestuurd.

De waarborg is niet van toepassing voor Producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid van de Klant. Op dezelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport of verkeerd gebruik.

Voor alle vragen met betrekking tot de waarborg, kunnen Klanten terecht bij de Klantendienst.

 

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen (hierna de “Elementen”), zoals onder meer, de teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de lay-out en het grafisch ontwerp van de webpagina’s, de verkoopcatalogus, de foto´s, de afbeeldingen, video en muziek op de site zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, databankrechten, merkenrechten, octrooirechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom van From foetus to hero. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van From foetus to hero. Dergelijke toestemming dient schriftelijk te worden bekomen, tenzij From foetus to hero zelf de mogelijkheid heeft voorzien om bepaalde Elementen te delen via sociale netwerken. In dergelijk geval is de toestemming beperkt tot die specifieke Elementen en tot die specifieke sociale netwerken waarvoor door From foetus to hero de mogelijkheid tot delen is voorzien. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgd worden.

 

Artikel 11 - Verantwoordelijkheid

From foetus to hero kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...) die voortvloeit uit het gebruik of de onbeschikbaarheid van de site. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de systemen van de Klant door het bezoek aan de site zoals onder meer door aanwezigheid van een binnendringing van buitenaf of van informaticavirussen.

From foetus to hero kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de site.

From foetus to hero kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen wegens uitputting van voorraad of wegens redenen buiten haar controle, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, zoals onder meer verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand, ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het netwerk.

In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van From foetus to hero aangesproken wordt of zou kunnen worden, is de verantwoordelijkheid van From foetus to hero beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor de betrokken bestelling.

 

Artikel 12 - Geschillen en toepasselijke wetgevingen

In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel bevoegd tot beslechting van het geschil. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.

 

Artikel 13 - Contact en geschillenregeling

In geval van vragen omtrent zijn aankoop, kan de Klant contact opnemen met From foetus to hero via de online klantendienst van de site. From foetus to hero verbindt zich ertoe de Klant een antwoord te bieden binnen een termijn van maximum 5 werkdagen.

 

Artikel 14 - Wijziging Algemene Verkoopsvoorwaarden en Nietigheid

From foetus to hero kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. Via de Website meegedeelde wijzigingen krijgen uitwerking op alle hierop volgende offertes of bestellingen.

From foetus to hero behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen.

Indien door de beslissing van een rechtbank één of meerdere artikel(en) of paragraaf(en) uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikelen en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden, noch van de overeenkomst tussen partijen.

 

Artikel 15 - Privacy beleid - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerking van persoonsgegevens

De Klant vindt meer informatie over de politiek van de privacy bij From foetus to hero BVBA terug op de Privacy beleid pagina.

 

De Klant vindt meer informatie over de politiek van de privacy bij Natale BVBA terug op de Privacy beleid pagina.

 

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

 

The e-commerce website www.fragile.be is a website (hereinafter the “Site”) for the online sale of clothing and accessories under the trademark “Fragile” (the “Product”) which belong to BVBA FROM FOETUS TO HERO having its registered office at Kammenstraat 82, 2000 Antwerp, Belgium and with company number BE 0891.629.641, phone +32 3/202.50.70 (hereinafter referred to as “From foetus to hero”).

 

The internet user wishing to buy a Product will be referred to as the “Customer” in the present General Terms and Conditions.

 

Each order of a Product offered on the Site presumes the preliminary consultation and the express acceptance by the Customer of the General Terms and Conditions, as set out in article 2.

 

The validation of the order form is equal to an electronic signature which, between Parties, has the same value as a written signature and which serves as evidence of the entire order and the right to claim the amounts due in the execution of the aforementioned order.

 

The sales agreement can be closed in Dutch. 

 

Article 1 - Scope

 

The present General Terms and Conditions determine the rights and obligations of the Parties resulting from the online sale of the Products offered on the Site belonging to the company FROM FOETUS TO HERO BVBA, Belgium. Although the Site is directed towards Customers in Belgium, France, the Netherlands and Luxembourg, all services by From foetus to hero are rendered from Belgium and the agreement between Parties is deemed to be executed in Belgium, with shipment to the aforementioned countries.

 

The General Terms and Conditions apply to all sales of Products performed through the Site and shall prevail all other conditions of From foetus to hero or the Customer. Any deviation from these General Terms and Conditions shall be subject to From foetus to hero’s prior, express and written approval.

 

 Article 2 – Capacity and Acceptance

 

The person who wishes to buy a Product of From foetus to hero should have contractual capacity. Should a person be declared incapable, he can not buy Products on the Site and as a consequence obtain the capacity of Customer. This person should perform its purchases through its legal representative.

 

The Customer explicitly accepts these General Terms and Conditions by clicking the box next to the phrase “I accept the general terms and conditions”.

 

The Customer has the possibility to save and print the General Terms and Conditions.

 

 

 

Article 3 – The Products

 

The Products offered by From foetus to hero are those as presented on the Site at the moment on which the Customer places its order, within the limits of availability of these Products.

 

From foetus to hero shall take all reasonable measures to deliver all orders.

 

However, From foetus to hero will not be responsible for the fact that a Product is not available, nor for any damages as a result thereof. In case one or more Products of an order would not be available, the Customer shall be notified by e-mail or in writing by From foetus to hero about the fact that his/her order is entirely or partially cancelled, or split up.

 

In case the unavailability is established and communicated after payment by the Customer for the Products, From foetus to hero shall immediately request its bank to refund the paid amount. The Customer shall be informed by e-mail. The term within which the actual reimbursement will take place, depends on the method of payment used by the Customer for its purchase. In case of a purchase by credit card, the reimbursement shall be visible on the next monthly excerpt of the credit card. If the Customer is of the opinion that the reimbursement is taking an abnormal long time, it is recommended that the Customer contacts his/her bank.

 

In any case, From foetus to hero shall execute the reimbursement within 30 days.

 

All Product offered for sale on the Site are described in good faith and as accurate as possible. Nevertheless, the photos shown on the Site have no contractual value. From foetus to hero rejects all liability for any error in the description of the Products or the photos, among others in case of a slight deviation in colour or size.  

 

Article 4 – Prices and Invoice

 

The prices are those as indicated on the Site at the moment the Customer places its order. The prices which apply to the Customer are those as mentioned on the Site directed towards the country from which the Customer places its order. The Customer shall place its order from the country in which his usual residence is located. It is not possible to place an order from one country and have the order delivered in another country.

 

The prices mentioned during the process of purchase are expressed in Euro and include VAT and administration costs, unless explicitly mentioned otherwise.

 

The prices of the Products and services do not include costs of transport. These costs are charged separately to the Customer in addition to the purchase price. In case a Customer is allowed a discount, this will be deducted separately from the price.

 

From foetus to hero reserves the right to modify the purchase prices and costs of transport at any moment. However, the purchased Products and costs shall always be invoiced at the prices as mentioned in the e-mail confirming the order. These are prices which applied at the moment of purchase, in as far as the Products are available.

 

The Products remain property of From foetus to hero until full payment by the Customer, this is full payment of the purchase price and costs.

 

 Article 5 – Methods of payment

 

The purchases can be paid exclusively online, via Visa, MasterCard, American Express, Carte Bleue, Maestro, Bancontact/Mister Cash.  The Customer’s bank account shall be debited after confirmation of the purchase, and the payment becomes effective only at the moment the Customer’s bank has given its consent to From foetus to hero. In case the Customer’s bank would refuse payment, the order is automatically refused.

 

The Customer warrants that he is authorized to perform online payments through one of the abovementioned methods of payment and that there is sufficient coverage on the bank account linked to the credit card or Bancontact card in order to cover all costs resulting from the transaction. If not, From foetus to hero can refuse the order.

 

With regard to the conclusion of the online payments, From foetus to hero is in cooperation with Ogone. Ogone is the market leader in Europe for secured online payments. The secured system used by Ogone is one of the most reliable and secured systems worldwide. From foetus to hero does not have access to the confidential payment details of its Customers. These can also not be stored by From foetus to hero.

 

From foetus to hero reserves the right to refuse each order by a Customer with whom there is a pending conflict, or has been a conflict in the past. From foetus to hero can also refuse an order in case of non payment or partial payment by the Customer of any previous order.

 

 Article 6 – Order of the Products

 

Regardless any written proof in possession of the Customer, it is explicitly agreed that only the details registered by the computer system of From foetus to hero, its ‘hosting´ partner, or online payment partner, form the evidence of the communication, the content of the order and the whole of the transactions taking place between the Parties.

 

In order to place an order, the Customer selects the item of its choice, chooses the colour and size, and consequently clicks on “Add to Shopping cart”. The chosen item will then be added to the “Shopping cart”. The Customer can modify its order as long as the items are in the “Shopping cart”. If the Customer wants to confirm its order, he should choose the method of delivery and payment. During the entire process it is clearly indicated what total amount would be payable by the Customer. By executing the payment process, the order will become definite and can no longer be modified.

 

The Customer receives in any case a first e-mail, upon purchase, confirming the order. All contractual information with regard to the order shall be communicated to the Customer at the moment of confirmation of the order.

 

 Article 7 - Deliveries

 

While confirming the order, the Customer can choose delivery at a certain address (residence, place of work or others).

 

From foetus to hero shall use its best effort to send the order to that address within a couple of days after confirmation of the order. The carrier shall present himself at the address during business days between 8am and 6pm and shall deliver the package to the addressee or any other person present at that address. In case of absence, a notice will be left in the mailbox mentioning the address of the nearest post office, where the Customer can collect its order.

 

If the Customer does not collect its order within the term given by the postal services, the order will automatically be returned to From foetus to hero who will then contact the Customer in order to arrange the delivery of the order. In that case, additional delivery costs can be charged to the Customer.

 

The ordered Products are delivered at the delivery address as indicated by the Customer during the order process and according to the conditions described during that process.  

 

The orders can only be delivered on addresses located in Belgium, the Netherlands, Luxembourg.

 

From foetus to hero reserves the right to split up the order in one or more deliveries depending on the availability of the Products. Each delivery will be announced by e-mail. The delivery is accompanied with a purchase note, on which the details of the delivered goods are also mentioned.

 

In case a delivery would be lost during the delivery process, and the conditions of this article have been respected, From foetus to hero shall, at its own costs, send a new delivery if the Product is still available or refund the amount of the order, including the costs of transport. The transfer of risk of loss and/or damages to the Customer occurs upon delivery.

 

 Article 8 – Right of revocation and modalities of return

 

Unless explicitly mentioned on the Site, the Customer has the right, within 14 calendar days following the day on which the Customer has received the Product, to notify From foetus to hero of its wish to use its right of revocation, without having to pay any damages and without having to motivate such decision.

 

If a Customer wants to notify From foetus to hero of the fact that he wishes to revoke its purchase, he must do so within the term of 14 calendar days following the day on which the Customer has received the Product.

 

The Customer can request a free “Return shipment” for that order via the online customer services: webshop [at] fragile.be (webshop [at] fragile.be)

 

The right of revocation for the delivered Products is only valid in as far as the Product is actually returned within 14 calendar days after the Customer has informed From foetus to hero of the revocation of the purchase. From foetus to hero shall be deemed to be informed as soon as the Customer has contacted the online customer service. The revoked Product shall be returned in new condition, in its original packaging, in perfect state and accompanied with the original sales invoice (of which the Customer holds a copy) and of a fully completed document of return. Each return of which the sender can not be identified, shall be refused. As soon as the 14 calendar days have passed, From foetus to hero shall no longer accept the return and shall return the package to sender. No returns shall be accepted through the physical shops of Fragile. The return must be sent to the following address, which is also clearly mentioned on the return document:

 

Fragile Antwerp - Webshop
Kammenstraat 82-84
2000 Antwerpen
Belgium

 

The risks connected to the return shipment lie entirely with the Customer.

 

The reimbursement of the purchase shall take place within 30 calendar days after timely receipt of the return by From foetus to hero on the condition that all conditions as mentioned above are strictly met. In any case, the amount which shall be reimbursed shall not exceed the amount actually paid by the Customer. Costs of transport shall not be reimbursed.

 

This reimbursement shall take place in the following way:

 

If the Customer has paid his order via credit card, a credit will be performed on the Customer’s credit card upon verification of the returned Products, with deduction of the amounts due or voucher or discounts used to pay for the order. The reimbursement of the Customer shall take place in accordance with the agreed modalities with the bank who issued the credit card. If the Customer has paid its order via another method of payment, the reimbursement shall take place via transfer to the bank account number mentioned by the Customer on the return document.

 

Article 9 – Legal guarantee

 

From foetus to hero guarantees that the Products offered do not contain any visible or hidden defects which would render normal use of the Product impossible or dangerous.  

 

The Customer obtains a guarantee for each defect which would exist at the time of delivery of the Product and which manifests itself within a period of two years from the date of the aforementioned delivery. The two year term is suspended during the period which is required for the repair or replacement of the Product or in case of negotiations between From foetus to hero and the Customer in the light of an amicable settlement.

 

In case the Customer wishes to invoke this guarantee, he shall immediately contact the customer service. In any case, the Customer shall notify From foetus to hero through the customer service of the lack of conformity within a period of maximum 14 days from the establishment of the defect by the Customer.

 

The contacting should be done online via the customer service which can be found under the section “customer service” and by following the instructions on the screen. The message will then automatically be sent to the customer service.

 

The guarantee shall in any event not apply to Products which were damaged on purpose or as a result of negligence by the Customer. Accordingly, the guarantee shall not apply to damages resulting from wear and tear, transport or inappropriate use.

 

For all questions related to the guarantee, Customers can contact the customer service.

 

 Article 10 – Intellectual Property Rights

 

All elements (hereinafter the “Elements”), including but not limited to texts, the database containing all details which are published on the Site, the layout and graphical design of the webpages, the sales catalogue, the photos, pictures, video and music on the Site are protected worldwide by copyright, database rights, trade mark rights, patent rights and all other types of intellectual property rights. They all remain the exclusive property of From foetus to hero at all time. Therefore each form of copying, publishing, counterfeit or any other form of use, under any form whatsoever, is prohibited without prior written approval by  From foetus to hero. Such approval shall be obtained in writing, unless From foetus to hero itself has provided the possibility of sharing certain Elements via social networks. In such case the approval shall be limited to those specific Elements and those specific social networks for which From foetus to hero has provided the possibility of sharing. Each infraction against this clause shall be legally prosecuted.

 

 Article 11 - Liability

 

From foetus to hero shall in no event be liable for direct or indirect damages (interruption of exploitation, loss of profit, loss of opportunities,…) resulting from the use or unavailability of the Site. It is not liable for any damages to systems of the Customer as a consequence of visting the Site such as by the presence of an intruding external virus or computer viruses.

 

From foetus to hero shall not be liable for occasional errors in photos or texts used to describe the Products on the Site.

 

From foetus to hero shall not be liable for the impossibility to deliver orders due to the exhaustion of stock or reasons beyond its control, including situations of force majeure, such as disruption or strike of transport, postal or communication services, in case of floods or fire, discomfort or damages inherent in the use of the network.

 

In all cases in which the liability of From foetus to hero is or could be withheld, this liability of From foetus to hero is limited to the amount actually paid by the Customer for the relevant order.

 

 Article 12 – Competent court and applicable law

 

In case of dispute between the Parties with regard to the agreement, the courts of Brussels shall be exclusively competent in order to address the dispute.

 


Belgian law shall apply to the agreement between the Parties.

 

 Article 13 - Contact and dispute settlement

 

In case of questions relating to its purchase, the Customer can contact From foetus to hero via the online customer service of the Site. From foetus to hero will answer the Customer within a term of maximum 5 business days.

 

 Article 14 – Modification of the General Terms and Conditions and Nullity

 

From foetus to hero may modify the present General Terms and Conditions at any moment, among others in order to conform itself with legal obligations. Any modification communicated via the Site shall enter into force on all following offers or orders.

 

From foetus to hero reserves the right to modify the layout and content of the Site at any moment.

 

If by a court order, one or more provisions or paragraphs of these General Terms and Conditions would be deemed null or not opposable, this will not affect the validity and applicability of the other articles and paragraphs of these present General Terms and Conditions, nor of the agreement between the Parties.

 

 Artikel 15 - Privacy policy – Protection of privacy and treatment of personal information

 

The Customer can find further information on the privacy policy of From foetus to hero on the privacy policy page on the Site.